Region

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě, téměř každá obec má svou knihovnu. Například v okrese Svitavy je to celkem 114 knihoven. Byť jsou často maličké a otevřené jen na několik hodin týdně, zaručují občanům dostupnost knihovnických a informačních služeb.

Aby fungovaly hospodárně a přitom uspokojily poptávku čtenářů, sdružuje se několik malých knihoven do obvodu, o který se stará větší, profesionální, zpravidla městská knihovna. Typickým znakem těchto malých knihoven je to, že část jejich knižního fondu je putovní. Tedy městská knihovna nakoupí knihy, které rozdělí do jednotlivých souborů, a tyto soubory pak kolují mezi jednotlivými knihovnami. Tak je zajištěno, že i ty nejmenší knihovny nabídnou svým čtenářům nové knihy. Finance na nákup tohoto fondu jsou poskytovány z Pardubického kraje a nebo ze sdružených prostředků, což je fond, do kterého přispívají samotné obce dle svých finančních možností, nejméně však 2,- Kč na obyvatele.

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové má ve svém obvodu celkem 22 místních a obecních knihoven.

Na základě pověření MěK ve Svitavách pro ně vykonává tyto činnosti:

  • nakupuje a zpracovává (katalogizuje a obaluje) knihy nakoupené ze sdružených prostředků a z peněz poskytnutých Pardubickým krajem
  • vytváří soubory knih a zajišťuje jejich výměnu mezi jednotlivými knihovnami (každá knihovna dostává nejméně tři soubory ročně)
  • navrhuje knihy k vyřazení a pomáhá aktualizovat knižní fond
  • poskytuje podklady, rady i pomocnou ruku při vedení knihovnických evidencí, běžném chodu knihovny, komunikaci s obcí, okresní a krajskou knihovnou
  • sbírá data a vytváří za knihovny statistiku pro Národní knihovnu
  • v každé knihovně provádí v souladu se zákonem jednou za pět let revizi fondu

Knihovnicí odpovědnou za tyto služby, které my knihovníci nazýváme službami regionálními, je paní Pavlína Vymětalová (region@mkmt.cz).

Deset níže uvedených knihoven je automatizovaných, což znamená, že jejich fond je zpracovaný elektronicky a že obvykle knihy půjčují čtenářům prostřednictvím knihovního systému. Do konce roku 2018 byl tímto systémem Clavius. Od roku 2019 knihovny přechází do systému Koha, který přináší spoustu možností a výhod. Knihovny například ocení, že mají knihovní systém stále aktuální, aniž by to pro jejich zřizovatele znamenalo finanční zátěž. Uživatelé jednotlivých biblioték mají možnost přístupu do svého čtenářského konta přes internet, mohou sledovat fond prostřednictvím elektronického katalogu každé knihovny a nebo nahlížet do online katalogu regionu Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové.

Nyní pracujeme na katalogizaci ostatních knihoven regionu proto, aby i jejich uživatelé měli možnost nahlížet do elektronického fondu knihovny, aby snadněji probíhaly revize a také obnova fondu. Přestože tyto knihovny ještě půjčují postaru, tedy prostřednictvím lístečků, nikoli počítače, jsou na automatizaci nachystány. Takové knihovny jsou v mapě vyznačeny žlutě. Šedé na tento proces ještě čekají.

Region / knihovny v obvodu